Polityka prywatności

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla mnie niezmiernie ważne. Poniżej zawarte są wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych, celów do jakich są one wykorzystywane oraz Twoje prawa.

 

 1. Administrator danych osobowych:

Kamila Buczek, ul. Czyżewskiego 3/34, 30-085 Kraków.

Mail: kontakt@tasamakama.pl

 

 1. Cel przetwarzania danych:
 • Publikacja newslettera
 • Informowanie o nowych wpisach na blogu
 • Monitorowania ruchu na stronie
 • Działania marketingowe

 

 1. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych:
 • Imię,
 • Adres e-mail.

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych:
 • Przetwarzam dane osobowe niezbędne do wysyłki newslettera i innych działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • Ustawa o ochronie danych osobowych,
 • Ustawa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

 1. Okres czasu przetwarzania danych:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak będzie to niezbędne do funkcjonowania strony, prowadzenia działań marketingowych oraz archiwizacji wynikającej z przepisów prawa.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych oraz rezygnację z newslettera. W przypadku rezygnacji wyślij e-mail na adres: kontakt@tasamakama.pl.

 

 1. Udostępnianie danych:

Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi dla bloga lub dostarczającym narzędzia pomocne dla zapewnienia sprawnej komunikacji z użytkownikami, jak również usługi analityczne związane z badaniem sposobu interakcji z przesyłanymi komunikatami lub gromadzeniem statystyk oraz dla zapewnienia możliwości udostępnienia treści w sieciach społecznościowych i witrynach zewnętrznych.

 

 1.  Podmioty powiązane

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom powiązanym z nami osobowo, kapitałowo lub w inny sposób. W przypadku połączenia lub przejęcia, jak również reorganizacji naszej działalności, podjęcia wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami oraz wydzielenia lub zbycia całości lub części naszej działalności możemy przenieść niektóre lub wszystkie dane osobowe do innych podmiotów.

W szczególnych przypadkach dane mogą zostać także udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 

 1. Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadasz prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji elektronicznej z administratorem danych,
 • żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W celu korzystania z powyższych praw należy skontaktować z Administratorem poprzez e-mail: kontakt@tasamakama.pl

 

 1. Przetwarzanie danych po wycofaniu zgody

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów:

 • dochodzenia odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez użytkownika przepisów prawa oraz regulaminu,
 • stwierdzenia, czy korzystanie przez użytkownika z usług było zgodne z regulaminem oraz przepisami prawa,
 • dostarczania użytkownikowi materiałów marketingowych stanowiących reklamę lub promocję działalności Administratora.

 

 1. Aktualizacja Polityki Prywatności

W przypadku konieczność aktualizacji powyższych zasad zachowania prywatności, będziesz mieć zawsze dostęp do aktualnej wersji na mojej stronie internetowej www.tasamakama.pl

 

Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest Sąd powszechny określony wg. zasad ogólnych Kodeksu cywilnego o właściwości miejscowej.